หน้าแรก

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนเผดิมศึกษา
เรียนรู้ได้ทุกที่
Slider

ระดับชั้น


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประโยชน์ของ e-Learning ในแต่ละระดับชั้นเรียน

กลุ่มรายวิชาสำหรับเด็กเล็ก

เน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐาน กระตุ้นความสนใจด้วยบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

กลุ่มรายวิชาสำหรับนักเรียนอนุบาล

เน้นการพัฒนาทักษะภาษารอบด้านทั้ง ฟัง พูด อ่านและเขียน

กลุ่มรายวิชาสำหรับนักเรียนประถม

พัฒนาวิชาการและ ฝึกฝนให้มีจินตนาการและคุ้นเคยกับโลกเทคโนโลยีแห่งอนาคต การสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนและการสอบในวิชาต่างๆ ฝึกวินัยความรับผิดชอบของตนเอง