ประวัติโรงเรียน
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
เครื่องหมายและสัญลักษณ์
เกียรติภูมิโรงเรียน
สถานที่ตั้งโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

แนะนําโรงเรียน

โรงเรียนเผดิมศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่เลขที่  ๒  ซอยเพชรเกษม ๒๐  ถนนเพชรเกษม    แขวง  ปากคลองภาษีเจริญ   เขตภาษีเจริญ    กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเผดิมศึกษาเริ่มจากการสอนลูกหลานภายในบ้านริมคลองบางหลวง อันเป็นบ้านของพระยาโยธาไพจิตร และคุณหญิงผาด  ไชยภัฏ โดยบุตรีทั้งสองของท่าน คือ นางเผดิม   เถระพัฒน์   (สมรสกับพันโทนายแพทย์หลวงพัฒนพลบริรักษ์)และ นางสาวผดุง   ไชยภัฏ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยอ่อนโยนและรักเด็ก อีกทั้งได้ผ่านการอบรมจากในรั้วในวังให้เป็นกุลสตรี เพราะมีโอกาสติดตามบิดาซึ่งรับราชการอยู่ในวัง จึงต้องการจะปลูกฝังความรู้ และความประพฤติให้แก่ลูกหลาน และเด็กๆ ในชุมชน เพื่อให้มีวิชาความรู้และมีกิริยามารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลบุตรกุลธิดา ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 คุณเผดิม   เถระพัฒน์ และคุณผดุง  ไชยภัฏได้ปลูกอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว เพื่อสร้างอาคารเรียนอย่างเป็นทางการขึ้นที่บริเวณสวนหลังบ้าน และในปีพ.ศ. 2505 ได้สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น อีก 1 หลังอีกทั้งได้ให้บุตรสาวคนโต คือนางสาวดุษณี    เถระพัฒน์ ( สมรสกับนายสมคิด ทองสิมา ) ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา มารับหน้าที่ครูใหญ่ในปีนั้น

อาจารย์ดุษณี    ทองสิมา ( พ.ศ. 2505 – 2552 ) มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานของโรงเรียน  ทั้งในด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมีพื้นฐานความรู้และความประพฤติที่ดี  เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนตลอดมา  โดยมีบุตรสาวคือ  นางสาวปัณฑิตา  ทองสิมาซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ และบริหารการศึกษา เข้ามาช่วยบริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

 

วิดีทัศน์แนะนําโรงเรียน

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบายโรงเรียน

 1. ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการ
 3. ส่งเสริมความสามารถและความถนัดตามศักยภาพของนักเรียน
 4. ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมไทยควบคู่กับความเป็นประชาธิปไตย แสดงออกอย่างมีสัมมาคารวะ
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนเผดิมศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นให้ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

- ปฐมวัย

 • ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ดี ทั้งในด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา
 • ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • ส่งเสริมและปลูกฝังเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยในตนเองเหมาะสมกับวัย
 • พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
 • ส่งเสริมให้เด็กยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ประถมศึกษา

 • องค์กรพัฒนาการบริหารจัดการภายในให้สู่ระดับมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
 • ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและทันเทคโนโลยี
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมีทักษะการใช้ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม 12 ประการ
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีและมีความรับผิดชอบ
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

วิชาจรณฺสมฺปนฺโน

ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ

Perfect  in  knowledge  and  conduct

       ความหมายของปรัชญา  เป็น 1 ในพุทธคุณ 9 คือคุณความดีของพระพุทธเจ้าซึ่งมี  9 ประการ วิชชาจรณสมฺปนฺโน  ในความหมายของปรัชญาโรงเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเผดิมศึกษา เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาความรู้เต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับวัย  และมีความประพฤติดีงามตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   ศิษย์เผดิมศึกษาจึงเป็นผู้มีคุณลักษณะสำคัญ คือมีความรู้ควบคู่คุณธรรม อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของเยาวชนไทยที่มีคุณภาพ

อัตลักษณ์

นักเรียนเผดิมศึกษา มีมารยาทงามตามแบบไทย

เอกลักษณ์

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีพุทธ

เครื่องหมายและสัญลักษณ์

เครื่องหมายโรงเรียน

     ผ.ษ. หมายถึง เผดิมศึกษา ชื่อของผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยู่ในกรอบรูปอาร์ม มีดอกบัวบานงามเด่นอยู่บนยอดอาร์ม บัวบาน หมายถึง ผู้ได้รับการฝึกฝนดีแล้ว ย่อมเป็นผู้เจริญเปรียบได้กับดอกบัวที่บานอยู่เหนือน้ำ คือนักเรียนที่ผ่านการศึกษาอบรม ดีแล้ว มีคำขวัญ จารึกอยู่ในแถบริบบิ้นใต้รูปอาร์ม

สัญลักษณ์โรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกบัวสีม่วง

                            ดอกบัวสีม่วง  เป็นดอกบัวที่มีกลิ่นหอมงดงาม อดทนให้ดอกทุกฤดูกาล

สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า คราม

                    สีฟ้า   หมายถึง   ความอ่อนโยน  แจ่มใส

                    สีคราม  (น้ำเงินเข้ม)  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  สง่างาม เป็นผู้ดี

                    สีฟ้า-คราม หมายถึง  นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่แข็งแรง แต่ไม่แข็งกระด้าง

                                                 อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ ศิษย์เผดิม จะต้องเข้มแข็ง อดทน

                                                 มีความสุภาพ อ่อนโยน และมีวินัย

คำขวัญโรงเรียน  :   วิชาการ  มารยาท  เป็นสมบัติอันล้ำค่าของนักเรียน

                       วิชาการ  คือ  ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ

                       มารยาท คือ  ความประพฤติดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ปณิธานของนักเรียน : ตั้งใจเรียน  เพียรทำดี  มีวินัย  ไม่ย่อท้อ  เรา ผ.ษ. สร้างความดี

เพลงประจำโรงเรียน  :

                           เพลงเผดิมศึกษา            ( ลงเพลงให้ฟังและดาวน์โหลด )

                           เพลงมาร์ชเผดิมศึกษา    ( ลงเพลงให้ฟังและดาวน์โหลด )

เกียรติภูมิโรงเรียน

โรงเรียนเผดิมศึกษาเป็นสถานศึกษาเอกชนขนาดกลางที่ได้สร้างผลงาน มาตรฐาน คุณภาพการเรียนการสอนมาตลอดระยะเวลาในการจัดการบริหารงานการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ระดับภาค และบุคคลทั่วไป ผลงานที่โรงเรียนได้สร้างชื่อเสียงมีจำนวนมาก โดยจัดแบ่งเป็นประเภทรางวัลดังนี้

 1. รางวัลผลงานสถานศึกษา
 2. รางวัลผลงานผู้บริหาร
 3. รางวัลผลงานนักเรียน

รางวัลผลงานสถานศึกษา

     ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง  ในปีพ.ศ. 2550รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในปี พ.ศ.  2552

     โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทสถาบันที่ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ปี 2552 รับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และมีสิทธิ์ได้รับเพียงครั้งเดียวเพราะถือว่าสูงสุดในชีวิต ทั้งนี้ มีแนวคิดว่าพระธรรมจักรเป็นเครื่องหมายแห่งการประกาศพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย รางวัลเสาเสมาธรรมจักร สร้างจากวัสดุธรรมดาทั่วไป เช่น หล่อด้วยเรซินแล้วปิดทอง โดยจะมีพิธีมอบรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขะบูชา ของทุก ๆ ปี

การพิจารณามอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

การพิจารณามอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร รางวัลเสาเสมาธรรมจักร จึงเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ พระพุทธศาสนา พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างแก่สังคมและเยาวชนของชาติ เป็นเกียรติ เป็นกำลังใจในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ และการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ผู้ควรแก่รางวัลจะได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปี

รางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น

 • โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเอกชนดีเด่น ปีการศึกษา 2535 และสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น
 • โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่จัดจริยศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2538, และ 2544
 • โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมด้านการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ ดีเด่น ปีการศึกษา 2542
 • โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นประจำกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2548
 • รางวัลผลงานผู้บริหารและครูสถานศึกษา
 • ผู้บริหารได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสาขาส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม รับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2540
 • ผู้บริหารได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2548
 • ครูได้รับคัดเลือกให้รับโล่และเกียรติบัตรครูผู้มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่นปีการศึกษา  2540, 2542, และ 2544

 

รางวัลผลงานนักเรียน

 • มีผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม
 • นักเรียนได้รับโล่รางวัลผู้มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม ติดต่อกัน 9
 • นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันคณิตศาสตร์ประเภทบุคคล โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ปี 2549
 • นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 , 2549 และ 2543รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2540
 • นักเรียนแข่งขันด้านการอ่านฟังเสียงได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศระดับประเทศ รับพระราชทาน ถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • นักเรียนแข่งขันด้านการบรรยายธรรมได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ระดับประเทศ รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • นักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นประจำทุกปี
 • นักเรียนแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย
 • นักเรียนแข่งขันมารยาทไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย
 • นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาธรรมะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย
 • นักเรียนแข่งขันวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด
 • นักเรียนประกวดโครงงานระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย
 • นักเรียนแข่งขันความสามารถด้านการพูดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
สถานที่ตั้งโรงเรียน